Współpraca

Poniżej zobaczysz kilka prostych kroków i zasad do realizacji zamówień.  Aby zapoznać się z formalnymi szczegółami przecztaj nasz : [expand title=”Regulamin”]

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy firmą FHU LOGOS Dystrybucja  zwaną dalej LOGOS, a składającym zamówienie, zwanym dalej Zamawiający.

 • §1

ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie wiadomości e-mail, lub w formie pisemnej z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 4000 zł wymagane jest również zamówienie pisemne na druku przygotowanym przez firmę LOGOS (na podstawie wstępnego zamówienia mailowego)  potwierdzone  pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Ww może być przesłany drogą mailową w formie skanu.

1.2 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach rejestracyjnych firmy, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.3 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy LOGOS, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.4 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

.

 • §2

PŁATNOŚCI

2.1  Podstawowym warunkiem płatności jest przedpłata 100 % wartości zamówienia.

W wyjątkowych przypadkach, przy dużych zamówieniach korporacyjnych firma LOGOS może stałemu klientowi udzielić częściowego terminu płatności ( przedpłata min 50 %) co jednak będzie miało wpływ na wycenę zamówienia – wszystkie powyższe szczegóły zamawiający może uzgodnić z firmą LOGOS na etapie przygotowania wyceny.

2.2 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.3 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę LOGOS przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.4 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności firma LOGOS ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.5 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.6 Firma Logos ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

2.7 W przypadku zmiany kursu EUR względem PLN, Logos zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

 • §3

TOWAR I ZDOBIENIE

3.1 Ze względu na specyfikę procesu dystrybucji oraz wykonania znakowania odzieży LOGOS ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Firma LOGOS ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane.

3.2 W przypadku wykonywania zdobienia na towarze Zamawiającego (powierzonym), LOGOS nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie jakości towaru.

3.3 Firma LOGOS nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.4 LOGOS ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

3.5 LOGOS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.6 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów.

3.7 Klisze, matryce oraz programy haftujące niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością firmy LOGOS Dystrybucja

3.8 Wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z wyceną firmy LOGOS.

 • §4

TRANSPORT

4.1 Koszt transportu towaru do klienta jest podawany przez firmę LOGOS wraz wyceną zamówienia. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Towar może być również odebrany przez zamawiającego lub przekazany firmie kurierskiej (spedycyjnej) zamówionej przez Zamawiającego.

4.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 • §5

REKLAMACJE i  ZWROTY

 

5.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany, przez firmę Logos, jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. – z wyłączeniem sytuacji o której mowa w pkt 5.2. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do LOGOS  w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

5.2 Możliwość zwrotu towaru przez zamawiającego dotyczy wyłącznie czystej nieznakowanej odzieży. Odzież na której firma LOGOS wykona, na zlecenie zamawiającego, znakowanie (hafty nadruki itd. ) zostaje trwale i nieodwracalnie spersonalizowana i nie będzie mogła być przyjęta przez firmę LOGOS w ramach jakiegokolwiek zwrotu.  W celu uniknięcia niezadowolenia z wykonanego znakowania lub z jakości samej odzieży, zamawiający ma prawo zamówić jedną sztukę odzieży ( ze znakowaniem lub bez ) jako modelu próbnego. Koszt wykonania i przesłania ww próby zostanie odrębnie wyceniony przez firmę LOGOS.

 

5.3 Po zamówieniu próbnych modeli odzieży bez znakowania, zamawiający może zwrócić je do firmy LOGOS, w nienagannym stanie odzież musi być poskładana i spakowana tak jak przy jej dostarczeniu. Zwrot ww modeli próbnych może nastąpić najpóźniej do 7 dni.

Po otrzymaniu zwrotu firma LOGOS wypłaci zamawiającemu zwrot należności za towar, obciążając go opłatą manipulacyjną stanowiącą  25% wartości towaru.Koszt przesyłek kurierskich nie podlega zwrotowi i pozostaje po stronie zamawiającego.

 

 

5.4 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w LOGOS czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

 • §6

PRAWA AUTORSKIE

6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę LOGOS produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW firmy LOGOS, oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Logos co do jakości druku lub haftu. LOGOS ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

6.3 Firma LOGOS Dystrybucja. nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność firmy LOGOS jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

 • §7

POZOSTAŁE WARUNKI

7.1 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

7.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy LOGOS Dystrybucja.

7.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

[/expand]

 Ważne :

Jeżeli życzysz sobie abyśmy wykonali znakowanie na zakupionej u nas odzieży (logo- hafty , nadruki , itd ) pamiętaj że taką usługę realizujemy przy zamówieniu łącznym od minimum 20 produktów. Już od  tej ilości,  można w zamówieniu pomieszać dowolne rodzaje odzieży, w dowolnej konfiguracji. Odzież bez znakowania, możesz u nas zamówić już od 10 szt.

Krok 1

Wyślij do nas maila z zapytaniem podając koniecznie telefon kontaktowy. Podaj w nim rodzaj produktu, jego liczbę  oraz przybliżony kolor (kolory)  Jeżeli chcesz zamówić wykonanie znakowania na odzieży, w załączniku prześlij plik z logotypem – podaj umiejscowienie logo. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami telefonicznie. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Krok 2

Doświadczeni specjaliści skontaktują się z Tobą, by doprecyzować  Twoje potrzeby. Zapytają m.in. o przeznaczenie zamawianej odzieży, warunki, w jakich będzie użytkowana, rodzaj zdobienia. Dzięki temu będziemy mogli przygotować ofertę, która spełni oczekiwania związane z funkcjonalnością, jakością i kosztami.

Krok 3

Ofertę wraz z wyceną wysyłamy w e-mailem (zdjęcia z opisem). W mailu zamieszczamy ponadto linki do produktu na naszej stronie. Przedstawiamy koszty związane z wykonaniem haftu lub nadruku oraz wysyłką, a także czas realizacji zlecenia. Na życzenie klienta możemy wykonać wizualizację – zdjęcie danego modelu z naniesionym logotypem.

Krok 4

Jeżeli zaakceptujesz naszą propozycję, dopinamy ofertę na ostatni guzik. Ustalamy:

 • finalny wygląd logo i jego umiejscowienie.
 • rozmiarówkę  ( dla większości produktów na życzenie możemy wysłać Ci tabelę rozmiarów która znacznie ułatwi wybór)
 • kolory

Krok 5

Wystawiamy fakturę proformę. Po otrzymaniu wpłaty lub potwierdzeniu przelewu mailem ze strony klienta rozpoczynamy realizację zamówienia.

Krok 6

Gotową odzież przesyłamy do Ciebie transportem kurierskim wraz z fakturą końcową.

W przypadku dużych zamówień korporacyjnych:

 • dopuszczamy możliwość częściowej płatności,
 • przed realizacją zamówienia wykonujemy tzw. prototyp czyli 1 szt. danego produktu z naniesionym logo lub inną grafiką,
 • sporządzamy dokument zawierający informacje o zamówieniu oraz oświadczenie klienta o akceptacji przedstawionych próbek.

Przejdź do oferty.
Skontaktuj się z nami już teraz.